Anunț cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2027

– Organizatorul procedurii de licitație –
Comisia constituită în baza disp. art. 45 alin. 2 Legea 504/2002
Comisia este constituită din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agențiilor de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Adresa aleasă pentru corespondență: București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului
Telefon: 021.305.53.50
Fax: 021.305.53.54
E-mail: cna@cna.ro
Website: www.cna.ro

– Dispoziții legale aplicabile procedurii de licitație –
Prezenta procedură este o procedură de licitație privată, care se supune dispozițiilor dreptului comun. Contractul care se va încheia ca urmare a licitației este un contract privat, contractat din fonduri private si supus dispozițiilor dreptului comun.

– Definiții –
1. Prin agent economic se înțelege orice persoană juridică de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață servicii de cercetare de piață constînd în servicii de măsurare a audienței serviciilor de media audiovizuale prin mijloace electronice, folosind metodologia denumită generic „măsurare cu peoplemeter”, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități.
2. Prin candidat se înțelege orice agent economic care a depus o scrisoare de participare la licitație.
3. Prin ofertant se înțelege orice agent economic care îndeplinește criteriile de calificare și a cărui ofertă a fost acceptată de Comisie în licitație.
4. Prin Comisie se înțelege comisia menționată la art. 45 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului. Comisia este formată din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agențiilor de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului.
5. Prin serviciu media audiovizual se înțelege serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune, astfel cum este definit mai jos, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit mai jos, și/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială
audiovizuală, astfel cum este definită mai jos.
6. Prin serviciu de programe de televiziune se înțelege serviciul media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conținut și un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire și identificat printr-o siglă.
7. Prin serviciu media audiovizual la cerere se înțelege un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cerereaindividuală a utilizatorului și la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecționate și puse la dispoziție de către furnizorul de servicii media.
8. Prin program se înțelege un ansamblu de imagini în mișcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conținut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă și conținut cu acestea.
9. Prin responsabilitate editorială se înțelege exercitarea unui control efectiv asupra selecționării programelor și asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere.
10. Prin furnizor de servicii media se înțelege persoana fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului media audiovizual și care stabilește modul de organizare a acestuia.
11. Prin radiodifuzor se înțelege furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune.
12.Prin comunicare comercială audiovizuală se înțeleg mesaje sonore sau în imagini, cu sau fără sunet, care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfășoară o activitate economică. Mesajele respective însoțesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăți ori contraprestații sau în scopul autopromovării. Formele de comunicații comerciale audiovizuale include publicitatea radiodifuzată și televizată, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse și alte forme de publicitate.
13.Prin publicitate televizată se înțelege orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăți, fie al unei contraprestații sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri și servicii, inclusive bunuri imobiliare, drepturi și obligații.
14. Prin sponsorizare se înțelege orice contribuție a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activității ori produselor proprii.
15.Prin teleshopping se înțelege oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații, în schimbul unei plăți.
16.Prin plasare de produse se înțelege orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, prin inserarea în cadrul unui program, în schimbul unei plăți sau contraprestații.
17.Prin telepromovare se înțelege o formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvențe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvențele fiind separate de celelalte părți ale programului prin mijloace optice și/sau acustice.
18.Prin publicitate interactivă se înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata și la conținutul publicitar ales de acesta.
19.Prin publicitate prin ecran partajat se înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în difuzarea televizată simultană a conținutului editorial și a conținutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urmă fiind demarcate prin mijloace optice și/sau acustice, astfel încât natura lor să fie evidentă pentru public.
20.Prin publicitate virtuală se înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise.
21.Prin sponsorizare virtuală se înțelege tehnica de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise.

– Obiectivul procedurii de licitație –
Obiectivul este desemnarea agentului economic specializat, care să furnizeze, în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale, servicii de măsurare cantitativă a serviciilor media audiovizuale accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători (denumit în continuare „Serviciul”).
Comisia trebuie să identifice agentul economic care va furniza combinația optimă de:
• date de audiență valide şi de încredere (auditabile)
• monitorizare de înaltă acurateţe
• cel mai bun raport calitate – preț.

– Scurtă descriere a Serviciului –
Perioada de furnizare a Serviciului: 01.01.2024 – 31.12.2027.
Perioada de pregătire în vederea furnizării Serviciului în perioada menționată mai sus: februarie 2023 – decembrie 2023. În perioada de pregătire trebuie realizate activitățile de cercetare de calibrare inițială, construire eșantion, setup serviciu de monitorizare, raportare date de test. Furnizare date de test: de la 01.10 – 31.12.2023.

Serviciul se va baza pe o cercetare de piață realizată pe bază de eșantion de gospodării reprezentativ la nivel național. Reprezentativitatea va fi asigurată atît la nivel de gospodării cît și la nivel de indivizi. Cercetarea se realizează prin culegerea datelor din eșantion cu ajutorul mijloacelor electronice, metodologie denumită generic „măsurare cu peoplemeter”. Eșantionul trebuie să aibă cel puțin 1300 de gospodării raportate zilnic.
Serviciul care va fi furnizat va avea următoarele componente:
(i) Cercetarea de calibrare
(ii) Măsurarea audienței serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători
(iii) Monitorizare de programe, de comunicări comerciale audiovizuale și de anunțuri ale radiodifuzorilor sau ale furnizorilor de servicii media cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea
(iv) Aplicații software pentru analizarea și raportarea datelor obținute cu ajutorul
Serviciului. Serviciul care va fi furnizat va putea să cuprindă și alte componente, cum ar fi: raportare de date agregate pentru consumul de servicii de programe de televiziune, servicii media audiovizuale la cerere și servicii oferite de platforme video (denumită generic „măsurătoare hibridă”).
Scopul principal al Serviciului este de a oferi zilnic beneficiarilor, date cu privire la audiența serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători, date colectate din cadrul eșantionului menționat mai sus, și date cu privire la programele, comunicările comerciale audiovizuale și la anunțurile radiodifuzorilor sau ale serviciilor media audiovizuale, cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea, transmise de către anumite servicii media audiovizuale, care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unui astfel de Serviciu.
Accesul la date trebuie oferit prin intermediul unor mijloace electronice, după cum
urmează:
(i) la datele cu privire la audiențele serviciilor media audiovizuale în fiecare zi pentru ziua anterioară pînă la ora 08.30 AM; şi
(ii) la datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente în fiecare zi pînă la ora 11.30 AM (cu excepţia zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care beneficiarii vor avea acces la datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente);

Datele obținute și raportate cu ajutorul acestui Serviciu sînt date statistice, estimări obținute ca urmare a unei cercetări de piață bazată pe eșantion.
În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte standardele I.C.C/E.S.O.M.A.R. International Code of Marketing and Social Research Practice.
În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte îndrumările cuprinse în Ghidul Global pentru Măsurarea Audienței TV emis de Audience Research Methods (ARM) și publicat de European Broadcasters Union (EBU) în măsura în care acestea sînt rezonabile și posibil de pus în practică.
În realizarea Serviciului, agenții economici vor asigura conformitatea activității lor cu normele cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
În prezent, agentul economic selectat pentru furnizarea Serviciului este Kantar Media, care oferă acest serviciu pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023.
Serviciul trebuie să permită analiza datelor care vor fi culese, să ofere posibilitatea de comparare a acestora cu datele istorice (adică datele obținute din serviciile de măsurare anterioare) și să ofere în continuare posibilitatea de analiză a datelor istorice.
De asemenea, Serviciul trebuie să asigure un transfer compatibil cu viitorul serviciu, respectiv cel care se va realiza în perioada 01.01.2028 – 31.12.2031.
Toate specificațiile tehnice ale Serviciului sînt cuprinse în Caietul de sarcini al Serviciului, care va fi pus la dispoziția agenților economici conform cu procedura de mai jos.

– Contractantul agentului economic care va fi desemnat prin licitație –
Contractul pentru furnizarea Serviciului va fi încheiat între agentul economic desemnat prin licitație și ARMADATA SRL, o societate deținută de către Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor. Serviciul va fi plătit din fonduri private de către entitatea care va încheia contractul.
Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor (ARMA) este o organizaţie nonguvernamentală non-profit şi apolitică, având un număr de peste 100 de membri din rândul radiodifuzorilor și al furnizorilor de servicii media audiovizuale, agenţiilor de publicitate/media şi clienţilor comerciali din România. Scopul Asociaţiei este de a furniza membrilor sai ̆ și terților interesați informaţii imparţiale, precise şi obiective referitoare la audienta mass media din Romania, caracteristicile ̂ şi performantele acestora. Informații cu privire la ARMA se pot găsi pe www.arma.org.ro.

– Publicitatea procedurii de licitație –
Anunțul cu privire la desfășurarea procedurii de licitație va fi publicat pe pagina web a Asociației Române pentru Măsurarea Audiențelor (www.arma.org.ro), pe pagina web a International Advertising Association – Romanian Chapter (www.iaa.ro), pe pagina web a Consiliului Național al Audiovizualului (www.cna.ro) și pe pagina web a The International Association of Joint Industry Committees for Media Research (www.ijic.org). Anunțul se publică la data de 25.05.2022.
Începerea procedurii va fi anunțată și printr-un comunicat de presă în limba română și în limba engleză.

– Criteriile de calificare pentru a participa la licitaţie sînt următoarele:
1. Agentul economic să fie companie de cercetare care să aibă ca obiect de activitate măsurarea audienţei serviciilor media audiovizuale prin mijloace electronice, metodologie denumită generic “măsurare cu peoplemeter”;
2. Experienţa agentului economic în domeniul menționat mai sus să fie de minim 10 ani;
3. Agentul economic să fie proprietarul mijloacelor folosite pentru furnizarea serviciului (aplicația software de producţie a datelor, de analiză a datelor, de monitorizare a programelor, a comunicărilor comerciale audiovizuale și a anunțurilor radiodifuzorilor sau furnizorilor de servicii media cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea precum şi al aparatelor peoplemeter pe care le va utiliza);
4. Agentul economic să nu aibă acționari/asociați direcţi sau indirecţi furnizori de servicii media audiovizuale români sau străini;
5. Agentul economic să nu aibă, începând cu data la care îşi exprimă intenţia de participare, contracte directe sau indirecte de cercetare a pieţei serviciilor media audiovizuale încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale care sînt sau vor fi raportate în cadrul serviciului de măsuare;
6. Agentul economic trebuie să furnizeze în mod direct serviciul care face obiectul licitației, singura parte pe care poate să o subcontracteze fiind realizarea cercetării de calibrare;
7. Agentul economic să nu fi fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 371-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale ale oricărui alt stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
8. Agentul economic să nu se afle în vreuna dintre următoarele situații:
a) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;
c) Comisia are indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că agentul economic a încheiat cu alți agenți economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu licitația;
d) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu licitația, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
e) agentul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Comisiei în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
f) agentul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al Comisiei, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul licitației sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor Comisiei privind excluderea din procedura de licitație a respectivului agent economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului către respectivul agent economic;
g) agentul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale care îi reveneau conform unui contract încheiat anterior, prin care furniza servicii similare celor din prezenta licitație, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau la alte sancțiuni comparabile, indiferent de statul unde a fost încheiat și/sau executat respectivul contract.
Prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de agentul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor deontologice aplicabile profesiei din care face parte agentul economic.

Următoarele situații, menționate cu titlu exemplificativ, sînt considerate de Comisie ca indicii temeinice că agentul economic a încheiat cu alți agenți economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul și în legătură cu licitația:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de doi sau mai mulți agenți economici participanți la licitație prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor;
b) în cadrul organelor de conducere a doi sau mai multor agenți economici participanți la licitație se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/scrisori de participare, atît individual cît și în comun cu alți agenți economici sau doar în comun cu alți agenți economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/scrisoare de participare individuală/în comun cu alți agenți economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/scrisori de participare.
9. Agentul economic trebuie să fie înregistrat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în vederea desfășurării de activități economice.
10. Agentul economic trebuie să aibă o cifră de afaceri minimă anuală de 2 milioane EURO.
11. Agentul economic trebuie să aibă un nivel de lichiditate anuală în cuantum de 5% din profit.
Criteriile de calificare menționate la punctul 7 de mai sus vor fi avute în vedere de Comisie și în situația în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului agent economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Criteriile de calificare menționate la punctele 2, 4, 5, 7, 8 și 9 de mai sus vor fi avute în vedere de Comisie și în ceea ce îi privește pe eventualii subcontractanți propuși.
Comisia va exclude din licitație orice agent economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor sau a beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.
Pînă la data de 12.06.2022, agenții economici care îndeplinesc criteriile menționate mai sus vor trimite către Comisie o scrisoare de participare însoțită de o declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare la data trimiterii scrisorii de participare. În cazul în care agentul economic va subcontracta realizarea cercetării de calibrare, atunci va trebui să menționeze acest lucru în scrisoarea de participare și să indice și numele subcontractantului. Subcontractantul va trebui să dea o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că îndeplinește criteriile de calificare menționate la punctele 7 și 8 de mai sus.

Îndeplinirea condițiilor de mai sus va fi dovedită de către agentul economic prin documente justificative, care este obligatoriu să fie depuse la momentul depunerii ofertelor. Documentele justificative vor fi depuse într-un plic sigilat, separat de oferte și vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat, dacă este cazul.
Dispozițiile sînt aplicabile și subcontractantului propus. Comisia va avea în vedere criteriile menționate mai sus și le va aplica pe toată perioada desfășurării licitației.
La data de 14.06.2022, Comisia va trimite caietul de sarcini către agenții economici care au trimis scrisori de participare.

– Lămuriri cu privire la caietul de sarcini –
Candidații pot cere Comisiei lămuriri în scris cu privire la aspectele din caietul de sarcini. Cererile de lămuriri trebuie să fie înregistrate de către candidați la registratura Comisiei, adică la registratura Consiliului Național al Audiovizualului. Termenul limită pentru trimiterea unor astfel de cereri este 28.06.2022, ora 12.00 (ora Bucureștiului).
Comisia va răspunde pînă la data de 05.07.2022, trimițînd un document care va răspunde tuturor lămuririlor cerute către toți candidații.

– Termen-limită pentru depunerea ofertelor –
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 07.09.2022, ora 12.00 (ora Bucureștiului) la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului.

– Structurarea ofertelor –
Oferta va fi structurată identic cu caietul de sarcini. Toate întrebările din caietul de sarcini sunt obligatorii. Oferta va fi trimisă în limba engleză și în limba română. Prețurile din oferte vor fi exprimate în moneda Uniunii Europene, adică în EURO.
Participanții la licitație vor prezenta garanțiile pe care le consideră de cuviință, prin care să asigure Comisia de prestarea contractului pe 4 ani, în perioada 2024 – 2027.

– Depunerea ofertelor –
NU SE ACCEPTĂ DEPUNEREA OFERTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC.
Ofertele se vor depune în plic sigilat la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului, în atenția Comisiei, pînă la termenul menționat mai sus.
În plicul sigilat vor fi introduse alte trei plicuri sigilate, care vor conține: (i) documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de calificare; (ii) oferta tehnică; (iii) oferta financiară. Cele trei plicuri vor purta mențiuni clare, scrise cu litere de tipar, respectiv:
„DOCUMENTE CRITERII CALIFICARE”, „OFERTA TEHNICĂ”, „OFERTA FINANCIARĂ”.
Documentele cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare vor fi depuse într-un exemplar în limba română și un exemplar în limba engleză.

Oferta tehnică va fi depusă în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba română și în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba engleză.
Oferta financiară va fi depusă în cîte 10 (zece) exemplare în limba română și în cîte 10 (zece) exemplare în limba engleză.
În plicurile sigilate nu trebuie să existe decît documente în format fizic. În situația în care în plicuri se vor găsi orice fel de dispozitive electronice și/sau suporturi electronice, oferta respectivă va fi descalificată imediat de către Comisie.

– Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare –
Plicul care conține documentația pentru dovedirea criteriilor de calificare pentru participarea la licitație va fi deschis și Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de către candidați. După verificări, Comisia va decide excluderea din licitație a candidaților care nu îndeplinesc condițiile de calificare. Candidații excluși vor fi informați cu privire la acest aspect.
Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare menționate la punctele 7 și 8 de mai sus și de către subcontractanții propuși. În cazul în care constată că un subcontractant nu îndeplinește criteriile, atunci îi va cere o singură dată agentului economic care l-a propus să îl înlocuiască cu un alt subcontractant. Agentul economic care se află în această situație are obligația ca în termen de 5 zile să anunțe Comisia cu privire la noul subcontractor. În cazul în care nu îndeplinește această obligație în termenul menționat sau noul subcontractor nu îndeplinește criteriile menționate la punctele 7 și 8 de mai sus, atunci Comisia va proceda la excluderea din licitație a respectivului operator economic.
Procedura va continua și în situația în care este admis un singur candidat.
Ofertele tehnice depuse de către candidații calificați vor fi distribuite membrilor Comisiei.

– Prezentarea ofertelor tehnice –
Ofertanții trebuie să își prezinte pe scurt (prezentarea nu poate depăși 90 de minute) oferta tehnică, să răspundă întrebărilor deschise, să prezinte persoanele/partenerii care vor lucra direct la realizarea serviciului. Prezentările vor avea loc în București, în fata tuturor membrilor Comisiei și a observatorilor Comisiei. Prezentările trebuie să aibă loc în limba română. În cazul în care prezentarea are loc într-o altă limbă decît limba română, atunci este obligatorie asigurarea traducerii simultane în limba română.
Traducerea simultană trebuie să fie asigurată de către ofertanți cu ajutorul tehnicii proprii și pe cheltuiala lor.
Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 14.09.2022. Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la sediul Consiliului Național al Audiovizualului la adresa București Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Sala de Consiliu, Etaj 6. Detalii cu privire la orarul prezentărilor vor fi transmise către ofertanți în timp util înainte de data prezentărilor.

– Lămuriri cu privire la ofertele tehnice –
Comisia adresează întrebări ofertanților, în cazul în care există aspecte tehnice care necesită lămuriri. Această etapă va avea loc în perioada 14.09-28.09.2022.

– Evaluarea ofertelor tehnice –
Membrii Comisiei vor nota ofertele tehnice pe baza criteriilor de evaluare a calității stabilite de către Comisie. Evaluarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 03.10.2022.

– Deschiderea ofertelor financiare, verificarea prețurilor neobișnuite, discuții pentru îmbunătățirea ofertelor financiare, discuții cu privire la clauzele contractuale –
Această etapă va avea loc în perioada 03.10.-28.11.2022.
Oferta financiară va fi deschisă de către membrii Comisiei care evaluează ofertele financiare la data de 03.10.2022. Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului nu evaluează ofertele financiare.
Se va trece la verificarea prețului menționat în oferta financiară.
În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut sau de mare în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, Comisia va solicita candidatului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
Comisia va lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile de mai sus, îndeosebi cele care se referă la:
a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent serviciilor prestate;
b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază candidatul pentru prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
În cazul în care ofertantul nu va oferi detaliile și precizările solicitate de Comisie, atunci oferta va fi descalificată.
În cazul în care Comisia va primi de la ofertant detaliile și precizările solicitate, după analizarea acestora, va putea fie să respingă oferta, fie să o mențină în procedura de evaluare. Decizia Comisiei va fi comunicată ofertantului.
Comisia poate decide să poarte discuții cu ofertanții în vederea îmbunătățirii ofertelor lor financiare. În vederea purtării discuțiilor, Comisia va acorda mandat unora dintre membrii săi din categoria celor care evaluează ofertele financiare. De asemenea, proiectul de contract care urmează a se încheia pentru furnizarea Serviciului urmează a fi trimis către ofertanți în vederea discutării clauzelor contractuale.
După aceste discuții, membrii Comisiei care au avut mandat vor informa Comisia cu privire la conținutul discuțiilor purtate și cu privire la rezultatele obținute.
După această informare, se va trece la evaluarea ofertelor financiare. Ofertele financiare nu vor fi evaluate de către reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului în Comisie, deoarece serviciile care fac obiectul contractului vor fi achitate din fonduri private.

– Evaluarea ofertelor financiare –
Această etapă va avea loc la data de 07.12.2022.

– Determinarea ofertei cîștigătoare –
Această etapă va avea loc la data de 11.01.2023.
Determinarea se va face prin aplicarea unor criterii de evaluare pentru calitate și a unor criterii de evaluare pentru preț. Acestea aplică principiul cel mai bun raport calitate – preț.
Sînt 16 criterii de evaluare pentru calitate, patru dintre acestea avînd pondere dublă. Nota finală pentru calitatea ofertei tehnice va fi dată de media ponderată a notelor obținute pentru aceste criterii.
Sînt 4 criterii de evaluare pentru preț. Nota finală pentru preț va fi dată de media aritmetică a notelor obținute pentru aceste criterii.
Nota finală a unei oferte este dată de următoarea formulă: nota finală a ofertei tehnice va fi înmulțită cu un coeficient de 0,6 și va fi adunată cu nota ofertei financiare, aceasta din urmă înmulțită cu un coeficient de 0,4.

– Anunțarea rezultatului procedurii de licitație –
După determinarea ofertei cîștigătoare, Comisia va anunța rezultatul licitației către ofertanți. Informarea se va face la data de 11.01.2023.
Comisia va informa ARMA cu privire la agentul economic a cărui ofertă a fost selectată prin licitație și cu care va trebui să încheie contractul.

– Cazuri de anulare a licitației –
Comisia va decide anularea licitației în situația în care nici un agent economic nu participă la licitație, nici un agent economic nu îndeplinește criteriile de calificare sau nici una dintre ofertele depuse nu îndeplinește cerințele din caietul de sarcini.

– Calculul termenelor –
Termenele se calculează după cum urmează:
– Cînd termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua cînd acesta se împlinește.
– Cînd ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește pînă în prima zi lucrătoare care urmează.

– Modificarea termenelor –
Termenele menționate mai sus pot fi modificate prin decizie a Comisiei, cu anunțarea modificărilor către toți participanții cu cel puțin 5 zile înainte de data aplicării modificărilor.

În cazul în care există discrepanțe între textul în limba română și textul în limba engleză, textul în limba română prevalează.

 

 

 

 

Notice on the selection process for designating the provider of the measurement, monitoring and data reporting on audiovisual media services accessible on the territory of Romania for the period 01 January 2024 – 31 December 2027.

– Selection process organizer –
The Commission composed according to provisions of art. 45 paragraph 2 of Law. No. 504/2002 on audiovisual.
The Commission is composed of 5 representatives of broadcasters, 5 representatives of advertising agencies and 5 representatives of National Council of Audiovisual.
Chosen mailing address: Bucharest, 14 Libertății Boulevard, District 5, 050706,
National Council of Audiovisual Chancellery
Phone: 0040 21 305.53.50
Fax: 0040 21 305.53.54
E-mail: cna@cna.ro
Website: www.cna.ro

– Legal provisions applicable to the selection process –
This procedure is a private selection process which is governed by the ordinary legal provisions. The contract which will be concluded as a result of the selection process is a private contract, contracted with private funds and governed by the ordinary law provisions.

– Definitions –
1. Economic operator means any legal person which is governed by private law, or group or association between such persons, which offers licitly on the market services of market research consisting of measuring the audience of audiovisual media services by electronic means, using the methodology generically named “peoplemeter measurement”, including any temporary association between two or more such entities.
2. Candidate means any economic operator which registered a letter of participation to the selection process.
3. Tenderer means any economic operator which fulfils the qualification criteria and whose tender was accepted to the selection process by the Commission.
4. Commission means the commission mentioned under art. 45 of Law no. 504/2002 on audiovisual. The Commission is composed of 5 representatives of broadcasters, 5 representatives of advertising agencies and 5 representatives of National Council of Audiovisual.
5. Audiovisual media service means the service which is under the editorial responsibility of a media services provider and the principal purpose of which is provision of programmes in order to inform, entertain or educate, to the general public by electronic communications network. Such an audiovisual media service is either a television broadcast, as defined below, or an on-demand audiovisual media service, as defined below and/or a media service which is an audiovisual commercial communication, as defined below.
6. Television broadcasting or television broadcast means linear audiovisual media service provided by a broadcaster, where the programmes are broadcasted in a continuous succession, irrespective of the technical means used, having a pre-set content and schedule for simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule, under a certain name and identified by a logo.
7. On-demand audiovisual media service means a non-linear audiovisual media service where the viewing of the programmes is done at the user’s individual request and at the moment chosen by the user, provided by a media services provider on a basis of a catalogue of programmes selected and offered by the media services provider.
8. Programme means a set of moving images, with or without sound, constituting an individual item identifiable by title, content, form or author within a schedule or a catalogue established by an audiovisual media services provider, having the form and content of a television broadcast or having the form and content comparable with a television broadcast.
9. Editorial responsibility means the exercise of effective control both over the selection of the programmes and over their organisation either in a chronological schedule, for television broadcasts or in a catalogue, in the case of on-demand audiovisual media services.
10.Media service provider means the natural or legal person who has the editorial responsibility for the choice of the audiovisual content of the audiovisual media service and determines the manner in which it is organised.
11.Broadcaster means a media service provider of television broadcasts.
12.Audiovisual commercial communication means images with or without sound which are designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of a natural or legal entity pursuing an economic activity. Such images accompany or are included in a programme in return for payment or for similar consideration or for self-promotional purposes. Forms of audiovisual commercial communications include television advertising, sponsorship, teleshopping, product placement and other forms of advertising.
13.Television advertising means any form of announcement broadcast whether in return for payment or for similar consideration or broadcast for self-promotional purposes by a public or private undertaking or natural person in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods and services, including immovable property, rights and obligations.
14.Sponsorship means any contribution made by public or private undertakings or natural persons not engaged in providing audiovisual media services or in the production of audiovisual works, to the financing of audiovisual media programmes with a view to promoting their name, trade mark, image, activities or products.
15.Teleshopping means direct offers broadcast to the public with a view to the supply of goods and services, including immovable property, rights and obligations, in return for payment.
16.Product placement means any form of audiovisual commercial communication consisting of the inclusion of or reference to a product, a service or a trade mark thereof so that it is featured in a programme, in return for payment or for similar consideration.
17.Tele-promotion means any form of advertising consisting of inserting into the programmes of slots for promoting, by the presenters of the programme, one or more goods or services, slots being separated by the other parts of the programmes using optical and/or acoustical means.
18.Interactive advertising means the technique for broadcasting television advertising which allows the viewer to opt for accessing the advertising via a non-linear audiovisual media service at the moment, for the duration and to the advertising content chosen by the viewer.
19.Split-screen advertising means the technique for broadcasting television advertising, including self-promoting, or sponsors’ identification items, which consists of simultaneous television broadcast of the editorial content and of the advertising content or of the announcement regarding the sponsor, the latter being separated through optical and/or acoustical means so their nature to be evident to the public.
20.Virtual advertising means television advertising technique which consists of processing the image, when broadcasting certain events, and replacing the images from the advertising panels located where the events take place with advertisements inserted by the broadcaster or by overlapping new images with such announcements on any area of the broadcasted image.
21.Virtual sponsorship means the technique of broadcasting sponsors’ identification items, which consists of processing the image, when broadcasting certain events, and replacing the images from the advertising panels located where the events take place with announcements related to sponsors, inserted by the broadcaster or by overlapping new images with such announcements on any area of the broadcasted image.

– The objective of the selection process –
The objective is to designate the specialised economic operator which provides, according to the international standards and usages, quantitative measurement services of the audiovisual media services accessible on the territory of Romania and susceptible to be a subject-matter of such a measurement (named hereinafter “the Service”).
The Commission must identify the economic operator that delivers the optimal combination of:
• valid and reliable (auditable) audience data
• high accuracy monitoring services
• the best ratio between quality and price

– Short description of the Service –
Period for providing the Service: 01 January 2024 – 31 December 2027.
Period for preparing in order to provide the Service in the period mentioned above: February 2023 – December 2023. In the preparing period, the following activities must be performed: initial establishment survey, panel setup, monitoring service setup, test data reporting.
Providing test data: from 01 October 2023 till 31 December 2023.
The service is based on a market research conducted on a panel of households which is representative on a national level. The representativeness is to be fulfilled both on a household level and on an individual level. The research is conducted by collecting the data from the panel through electronic means, a methodology generically named “peoplemeter measurement”.
The panel is to have at least 1300 households reported daily.
The Service has the following components:
(i) Establishment survey
(ii) The measurement of the audiovisual media services which are accessible on the territory of Romania and which are susceptible to be a subject-matter of such measurements
(iii) The monitoring of programmes, audiovisual commercial communications and announcements made by broadcasters or by media services providers in connection with its own programmes and ancillary products directly derived from those programmes
(iv) Software application for analysing and reporting the data obtained through the Service
The provided Service may have also other components, such as: reporting aggregated data for the consumption of television broadcasts, on-demand audiovisual media services and services offered by video platforms (generically named as “hybrid measurement”).
The main purpose of the Service is to provide the beneficiaries on a daily basis with data on the audience of the audiovisual media services accessible on the territory of Romania and susceptible to be the subject-matter of such measurement, data collected from the panel mentioned above and data on the programmes, audiovisual commercial communications and on the announcements made by broadcasters or by media services providers in connection with its own programmes and ancillary products directly derived from those programmes, transmitted by certain audiovisual media services accessible on the territory of Romania and susceptible to be the subject-matter of the Service.
Access to the data is to be provided through electronic means, as follows:
(i) data on the audiovisual media service audiences, every day till 08.30 AM forthe previous day; and
(ii) data on the monitoring of the previous working day, every day till 11.30 AM (except on a Monday day and except on a day which follows a public holiday day, when the beneficiaries will have access to the data regarding the previous non-working days).
The data obtained through and reported by the Service are statistical data, estimates obtained as a result of a market research based on a panel. When conducting the Service, the economic operators will observe the standards mentioned under I.C.C./E.S.O.M.A.R. International Code of Marketing and Social Research Practice.
When conducting the Service, the economic operators will observe the recommendations from the Global Guidelines on Television Audience Measurement issued by Audience Research Methods (ARM) and published by the European Broadcasters Union (EBU) to the extent to which these are reasonable and can be implemented.
When conducting the Service, the economic operators will be compliant with the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
The current economic operator designated to provide the Service for the period 01 January 2020 – 31 December 2023 is Kantar Media.
The Service will allow the analysis of the data which will be collected, will offer the possibility to compare those data with the historical data (i.e. the data obtained from the previous measurement services) and will offer the possibility of analysing the historical data. Also, the Service will allow a compatible transfer with the next service, which will be conducted in the period 01 January 2028 – 31 December 2031.
All the technical specifications of the Service are contained in the Specifications of the measurement, monitoring and data reporting service for audiovisual media services available on the territory of Romania for the period 01 January 2023 – 31 December 2027, which will be made available to economic operators in accordance with the procedure below.

– The contractual party of the economic operator which is designated through the
selection process –

The contract for the Service will be concluded between the economic operator designated through the selection process and ARMADATA SRL, a company owned by the Romanian Association for Audience Measurement. The Service will be paid with private funds by the entity which concludes the contract.
Romanian Association for Audience Measurement (ARMA) is non-governmental nonprofit and apolitical organisation with a number of over 100 members, consisting of broadcasters and audiovisual media services providers, advertising/media agencies and advertisers. The Association’s aim is to provide its members and interested third parties with impartial, precise and objective information on the audience of the Romanian mass media, their characteristics and performances. Information on ARMA is available on www.arma.org.ro.

– Publication of the selection process –
The notice on the selection process will be published on the web page of Romanian Association for Audience Measurement (www.arma.org.ro), on the web page of the International Advertising Association – Romanian Chapter (www.iaa.ro), on the web page of National Council of Audiovisual (www.cna.ro) and on the web page of The International Association of Joint Industry Committees for Media Research (www.ijic.org). The notice is published on 25 May 2022.
The beginning of the selection process will be announced also through a press release in Romanian language and in English language.

– Qualification criteria for participating to the selection process are the following:
1. The economic operator is a research company which has as an object of activity audience measurement of the audiovisual media services, through electronic means, methodology generically named “peoplemeter measurement”;
2. Economic operator’s experience in the above-mentioned filed is of at least 10 years;
3. The economic operator is the owner of the tools used for providing the Service (data
production software application, data analysis software application, software applications for monitoring programmes, audiovisual commercial communications and announcements made by the broadcasters or by audiovisual media services providers on their programmes and ancillary products derived directly from those programmes, the peoplemeter devices which will be used).
4. The economic operator does not have Romanian and/or foreign audiovisual media services providers as direct/indirect shareholders/stockholders.
5. The economic operator does not have, starting with the data on which it expresses the intention to participate to the selection process, direct or indirect contracts for researching the audiovisual media services market concluded with the providers of the audiovisual media services which are or will be reported through the measurement service.
6. The economic operator will provide directly the service which is the subject-matter of the selection process. The only component which can be subcontracted is the establishment survey.
7. The economic operator has not been the subject of a conviction by final judgement issued by a judicial court for one of the following criminal offences:
a) Establishing an organized criminal group, mentioned under art. 367 of Law no. 286/2009 on Criminal Code, with all its modifications and completions or mentioned under applicable legal provisions of the criminal legislation of any other state;
b) Corruption, mentioned under art. 289 – 294 of Law no. 286/2009, with all its modifications and completions and criminal offences assimilated to corruption criminal offences mentioned under art. 10 – 13 from Law no. 78/2000 for preventing, discovering and convicting corruption activities, with all its modifications and completions or mentioned under the applicable legal provisions of the criminal legislation of any other state;
c) Criminal offences against European Union’s financial interests, mentioned under art. 181 – 185 of Law no. 78/2000, with all its modifications and completions, or mentioned under applicable legal provisions of the criminal legislation of any other state;
d) Act of terrorism, mentioned under art. 32 – 35 and under art. 371 – 38 of Law no. 535/2004 for preventing and fighting against terrorism, with all its modifications and completions, or mentioned under applicable legal provisions of the criminal legislation of the state in which the said economic operator was convicted;
e) Money laundering, mentioned under art. 49 of Law no. 129/2019 for preventing and fighting money laundering and terrorism financing and for changing and amending other legal provisions or terrorist financing mentioned under art. 36 of Law no. 535/2004, with all its modifications and completions, or mentioned under applicable legal provisions of the criminal legislation of any other state;
f) Trafficking and exploiting vulnerable human beings, mentioned under art. 209 – 217 of Law no. 286/2009, with all its modifications and completions, or mentioned under applicable legal provisions of the criminal legislation of the state in which the said economic operator was convicted;
g) Fraud, within the meaning of article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests from 27 November 1995.
8. The economic operator is not in any of the following situations:
a) Where the economic operator is subject of insolvency or winding-up proceedings, judicial surveillance or in termination of activity;
b) Where the economic operator has committed a grave professional misconduct, which renders its integrity questionable;
c) Where the Commission has reasonable indications/concrete information to conclude that the economic operator has entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition in the selection process or related to the selection process;
d) Where the economic operator is in a situation of conflict of interests in the selection process or related to the selection process and this situation cannot be effectively remedied by other less severe measures;
e) Where the economic operator is guilty of false declarations in supplying the information requested by the Commission for the verification of the absence of the exclusion grounds or for the fulfilment of the qualification criteria, has withheld such information or is not able to submit the supporting documents requested;
f) Where the economic operator has undertaken to unduly influence the decision – making process of the Commission, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the selection process or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or awarding to the respective economic operator;
g) Where the economic operator has breached repeatedly and gravely its main obligations undertaken according to a prior concluded agreement, having as object services similar to the services mentioned by the current selection process and these breaches caused a termination of the agreement before the contractual term, payment of damages or similar sanctions, irrespective of the state where the agreement was concluded and/or executed.
Grave professional misconduct means any misconduct of the economic operator which affects its professional reputation such as breaching the competition rules by cartelization aiming at rigging the selection processes or breaching the intellectual property rights, committed with intention or grave guilt, including violation of the deontological norms applicable to the profession of the economic operator. The following situations, mentioned here as examples, are considered by the Commission as serious indications that the economic operator has entered into agreements with other economic operators aiming at distorting competition in the selection process or related to the selection process:
a) The tenders or the letters of participation submitted by two or more economic operators participating to the selection process are significantly similar in respect of the content of the documents;
b) In the management, administrative or supervisory body of two or more economic operators participating to the selection process are the same persons or persons which are spouses, relatives or in-laws up to second degree or persons having related interests of personal, financial, economic or any other nature;
c) A tenderer/candidate has submitted two or more tenders/letters of participation, both individually and together with other economic operators or only together with other economic operators;
d) A tenderer/candidate has submitted an individual offer/letter of participation or together with other economic operators and is nominated as a subcontractor in another tender/letter of participation.
9. The economic operator has to be registered according to the applicable legal provisions in order to conduct economic activities.
10. The economic operator must have an annual minimal turnover amounted to 2 million EURO.
11. The economic operator must have a level of annual liquidity amounted to 5% calculated on the profit.
Qualification criteria mentioned under item 7 from above will be applied by the Commission also for the situation when the person subject of a conviction by final judgement issued by a judicial court is a member of an administrative, management or supervisory body of an economic operator or has representation, decision or control power within the said economic operator.
Qualification criteria mentioned under items 2, 4, 5, 7, 8 and 9 from above will be applied by the Commission also in respect of possible proposed subcontractors. The Commission will exclude from the selection process any economic operator incorporated as a stock company, having its registered capital represented by transferable shares that does not provide a proof of the identity of the holders of the transferable shares or of the ultimate beneficiary owners of the transferable shares.
Until 12 June 2022, the economic operators which fulfil the qualifications criteria mentioned above will submit to the Commission a letter of participation and a declaration that they fulfil the qualification criteria on the date of the letter of participation. If the economic operator subcontracts the establishment survey, a mention in the letter of participation of such situation is mandatory and the name of the subcontractor has to be mentioned in the letter of participation. The subcontractor has to issue a declaration that it fulfils the qualification criteria mentioned under items 7 and 8 from above.
The fulfilment of the qualification criteria will be proved by the economic operator with the justificatory documents, which is mandatory to be submitted when the tender is submitted. These documents will be submitted in a sealed envelope separated from the tenders and will be translated into Romanian language by an authorized translator, if the case may be. These provisions apply also to the proposed subcontractor. The Commission will consider the above-mentioned criteria and will apply them for the entire duration of the selection process.
On 14 June 2022, the Commission will send the technical specifications of the Service
to the economic operators which sent letters of participation.

– Clarifications regarding the technical specifications of the Service –
The candidates are allowed to request, in writing, clarifications on the technical specifications of the Service. The requests for clarifications will be registered by the candidates at the registration office of the Commission, i.e. the registration office of the National Council of Audiovisual. The deadline for registering such requests for clarifications is on 28 June 2022, 12.00 hrs. (Bucharest hour). The Commission will answer to these requests until 05 July 2022 by sending a document to all candidates containing answers to all clarifications requested by all candidates.

– Deadline for submitting the tenders –
The deadline for submitting the tenders is 07 September 2022, 12.00 hrs. (Bucharest hour) at the following address: Bucharest, 14 Libertății Boulevard, District 5, 050706, National Council of Audiovisual Chancellery.

– Structuring the tenders –
The offer will be structured identical to the technical specifications. All questions from the technical specifications are mandatory. The tenders will be submitted in English language and in Romanian language. The prices will be mentioned in the currency of the European Union, i.e. EURO. The candidates shall submit the guarantees that they deem right to guarantee the Commission that the contract will be executed for a period of 4 years, from 2024 to 2027.

– Submitting the tenders –
SUBMITTING THE TENDERS IN ELECTRONIC FORMAT IS NOT ACCEPTED.
The tenders will be submitted in a sealed envelope at the address Bucharest, 14 Libertății Boulevard, District 5, 050706, National Council of Audiovisual Chancellery, to the attention of the Commission within the term mentioned above.
Into the sealed envelope will be three sealed envelopes containing: (i) the documents which prove the fulfilment of the qualification criteria; (ii) technical tender; (iii) financial tender. The said three envelopes will be clearly marked, with capital letters, as follows:
“DOCUMENTS ON THE QUALIFICATION CRITERIA”, “TECHNICAL TENDER”, “FINANCIAL TENDER”.
The documents for proving the fulfilment of the qualification criteria will be submitted
in one copy in Romanian language and one copy in English language.
The technical tender will be submitted in 15 (fifteen) copies in Romanian language and in 15 (fifteen) copies in English language.
The financial tender will be submitted in 10 (ten) copies in Romanian language and in 10 (ten) copies in English language.
The envelopes must contain only documents in hard copy. If any electronic devices and/or electronic supports are found in the envelopes, the respective tender will be immediately disqualified by the Commission.

– Verifying the fulfilment of the qualification criteria –
The envelope containing the documents for proving the fulfilment of the qualification criteria will be opened and the Commission verifies the fulfilment of the criteria by the candidates. After verifications, the Commission will decide to exclude from the selection process the candidates which do not fulfil the qualifications criteria. The excluded candidates will be informed on this.
The Commission verifies the fulfilment of the qualification criteria mentioned under items 7 and 8 from above also by the proposed subcontractors. If the Commission ascertains that a subcontractor does not fulfil the criteria, the Commission will ask only one time to the economic operator to replace that subcontractor with another one. The economic operator which is in such situation has the obligation to announce the Commission about the new proposed subcontractor within 5 days. If the economic operator fails to indicate the new subcontractor within the above – mentioned term or the new proposed subcontractor fails to fulfil the criteria mentioned under items 7 and 8 from above, the Commission will exclude the economic operator from the selection process.
The selection process will continue even in the situation there is only one candidate admitted.
The technical tenders submitted by the qualified candidates will be distributed to the members of the Commission.

– Presentation of the technical tenders –
The tenderers will present shortly (the presentation will not surpass 90 minutes) their technical tender, will answer opened questions and will present the persons/partners working directly to the execution of the service. The presentations will take place in Bucharest in front of the members of Commission and in front of the observers to the Commission. The language used for the presentation is Romanian language. If the language used for the presentation is not Romanian language, simultaneous translation is mandatory to be provided with. The simultaneous translation is to be provided by the tenderers and on their expenses.
The presentations of the technical tenders will take place on 14 September 2022. The presentation of the technical tenders will take place at the headquarters of the National Council of Audiovisual at the address Bucharest, 14 Libertății Boulevard, District 5, 050706, Council Meeting Room, 6th floor. Details on the schedule of the presentations will be sent to the tenderers in due time, before the date of the presentations.

– Clarifications on the technical tenders –
The Commission addresses questions to the tenderers if there are technical aspects requiring clarifications. This phase will take place between 14 September and 28 September 2022.

– The evaluation of the technical tenders –
The members of the Commission evaluate the technical tenders based on the evaluation criteria on quality, as they are approved by the Commission. The evaluation of the technical tenders will take place on 03 October 2022.

– Opening the financial tenders, verifying abnormal prices, discussions for the
improvement of the financial tenders, discussions on the contractual clauses –

This phase will take place between 03 October and 28 November 2022.
The financial tender will be opened by the members of the Commission who evaluate the financial tenders on 03 October 2022. The representatives of the National Council of Audiovisual do not evaluate the financial tenders.
The price mentioned in the financial tender will be verified.
In case of a tender which apparently has an abnormal low or high price in relation with the services, the Commission will request from the candidate, in writing and prior to decide to reject the said tender, details and clarifications considered significant to the tender and will verify the answers that clarify the proposed price. The Commission will take into consideration the explanations received from the candidate, under the above-mentioned provisions, in particular those related to:
a) The economics of the services provided;
b) The technical solutions chosen and/or any exceptionally favourable conditions available to the tenderer for the supply of services;
c) The originality of the tender in respect of fulfilling all the requests mentioned in the technical specifications of the Service.
If the tenderer fails to submit the details and clarifications requested by the Commission, the tender will be disqualified.
If the Commission receives the requested details and clarifications, after analysing them, the Commission can decide to reject that tender or to keep it in the evaluation process. The Commission decision will be communicated to the tenderer.
The Commission may decide to start discussion with the tenderers in order for them to improve their financial tenders. For these discussions, the Commission can mandate some of its members from the category of members who evaluate the financial tenders.
Also, the draft of the contract which will be concluded for providing the Service will be sent to the tenderers for discussions on the contractual clauses.
After the discussions, the members who are mandated for discussions inform the Commission on the content of the discussions and on the results obtained. After this briefing, the financial tenders will be evaluated. The financial tenders will not be evaluated by the representatives of the National Council of Audiovisual, taking into account that the services subject-matter of the contract will be paid from private funds.

– The evaluation of the financial tenders –
This phase will take place on 07 December 2022.

– Determining the winning tender –
This phase will take place on 11 January 2023.
Determining will be done by applying quality evaluation criteria and price evaluation criteria. These criteria apply the principle the best ratio between quality and price. There are 16 aspects of grading the quality. 4 of them will weigh twice as much due to the high level of importance they have. The final mark for the quality of the technical tender will be the weighted average of the marks given for these criteria. There are 4 aspects of grading the price. The final mark for the price will be obtained by calculating the arithmetic average of the marks for these aspects.
The final mark for a tender will result from the following formula: the final mark for quality is multiplied by a coefficient of 0.6 and added to the mark for price, the latter multiplied by a coefficient of 0.4.

– The announcement of results of the selection process –
After determining the winning offer, the Commission will announce the result of the selection process to the tenderers. The announcement will be made on 11 January 2023.
The Commission will inform ARMA about the economic operator whose offer was selected through the selection process and with whom it will have to conclude the contract.

– Cases for annulment of the selection process –
The Commission will decide to annul the selection process if no economic operator participates to the selection process, if no economic operator meets the qualification criteria or if none of the tenders submitted meets the requirements of the technical specifications of the Service.

– Terms calculation –
The terms are calculated as follows:
– When the term is calculated by days, the day when the term starts and the day when the term stops, are not taken into account.
– When the last day of a term is on a non-working day, the term is prolonged until the next working day.

– Modification of the terms –
The above-mentioned terms may be subject to modification by the decision of the Commission with the announcement of the modifications to all the participants with at least five days notice prior to applying the modifications.

In case of any discrepancies between the version in Romanian language and the version in English language, the Romanian language version shall prevail.